Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 535649 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez REFLAK // 1.04 Strokovni članek
Leto: 1998
Citat: REFLAK, Janez, DAMJANIĆ, Frano. Sanacija poliesterskega rezervoarja za fosforno kislino v Luki Koper = Strengthening and repair of polyester reservoir for the storage of phoshor acid in "Luka Koper". Gradb. vestn., 1998, let. 47, št. 1/2, str. 34-38, graf. prikazi.
Povzetek: V prispevku je prikazan projekt sanacije konstrukcije 750 m3 poliestrskega rezervoarja za fosforno kislino v Luki Koper. Sanacija je bila nujna zaradi rešitev konstruktivnih razpok, ki nastajajo okoli spoja vertikalne obročne stene in dna rezervoarja. Koncept sanacije rezervoarja temelji na izdelavi novega ustreznega dna ter togega spoja dna in obstoječe vertikalne stene rezervoarja. Tehnologija izdelave in način spajanja novih in obstoječih poliestrskih laminatov je zahteval specifične rešitve

The procedure how to strengthen and repair the structure of 750 m3 reservoir for the storage of phosphor acid in Luka Koper is presented in the paper. The repair was necessary due to crack appearance at the connection of cylindrical shell wall and the bottom of the reservoir. The concept of strengtheninng and repair of the reservoir is based on stiff connection of new bottom with the existing vertical cilyndrical shell wall of the reservoir. The technology of the connection of new and existing polyester laminates demanded specific solutions [COBISS.SI-ID 535649]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 535649 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56