Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 567393 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok PERUŠ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1998
Citat: FAJFAR, Peter, PERUŠ, Iztok. Analiza gibanja tal med potresi v Posočju leta 1998 : raziskovalno-razvojna naloga. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1998. 1 zv. [loč. pag.], graf. prikazi.
Povzetek: Dne 12. aprila 1998 se je v zgornjem Posočju zgodil potres z magnitudo 5.6 do 5.8. Gibanje tal med potresom je zabeležilo 17 akcelerografov, od katerih je bil najbližji oddaljen okrog 27 kilometrov od nadžarišča. V okviru raziskovalne naloge smo zbrali registrirane akcelerograme ter podatke o instrumentih in o njihovih lokacijah. Akcelerograme smo najprej krigirali, nato pa smo izračunali in narisali časovne poteke hitrosti in pomikov tal ter spektre pospeškov, hitrosti in pomikov. Nazadnje smo povprečne spektre primerjali s spektri po Eurocode 8, pojemanje maksimalnih pospeškov pa z atenuacijskimi enačbami, ki se uporabljajo za področje Slovenije. Obdelali smo tudi dve trikomponentni registraciji, dobljeni med najmočnejšim popotresom. Primerjave kažejo, da tako enačbe za atenuacije kot tudi spektri, ki se uporabljajo v Sloveniji, dajejo vrednosti večje od tistih, ki izhajajo iz registracij potresa v zgornjem Posočju

On April 12, 1998, a 5.6 to 5.8 magnitude earthquake accured near Bovec, Slovenia. The ground motion was recorded on 17 accelerographs. The nearest one was located at a distance of about 27 km. Within the research project the recorded accelerograms, data on instruments and on the sites have been collected. First, the accelerograms were corrected. Then, the time-histories of ground velocities and ground displacements, as well as acceleration, velocity and displacement spectra were calculated and plotted. Funally attenuation of recorded maximum acceleration was compared with attenuation equations used in Slovenia, and mean spectra were compared with spectra according to Eurocode 8. Two three-component records obtained during the strongest aftershock were also analysed. Both attenuations and spectra, used in Slovenia, yield values which are larger than those obtained from the records of the Bovec earthquake [COBISS.SI-ID 567393]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 567393 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56