Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 650593 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // Mentor pri magistrskih delih
Vojko KILAR // 2.09 Magistrsko delo
Leto: 1991
Citat: KILAR, Vojko. Dopolnitve programa EAVEK : magistrska naloga. Ljubljana: [V. Kilar], 1991. 122 str. loč. pag., ilustr.
Povzetek: Naloga je sestavljena iz treh neodvisnih delov, ki predstavljajo dopolnitve programa EAVEK. V prvem delu smo pripravili dve verziji predprocesorja za program EAVEK: interaktivni predprocesor EAINP in interaktivni grafični predprocesor EAMODEL (na nivoju prototipa). Predprocesor EAINP omogoča interaktivno pripravo vseh podatkov za program. Prototip predprocesorja EAMODEL omogoča pripravo večine podatkov za program v preglednih dialognih oknih, omogoča pa tudi grafično podajanje elementov in vertikalne obtežbe. Program teče v uporabniškem okolju WINDOWS. V drugem delu je predstaljen nov makroelement v programu EAVEK. Element omogoča račun posebnega tipa horizontalno obteženih stenastih podkonstrukcij v visokogradnji dveh sten, elastično povezanih s prečno steno. Prikazane so teoretične osnove za račun elementa in primerjava rezultatov novega elementa z rezultati poenostavljenih metod računa. V program EAVEK je bila vgrajena tudi možnost upoštevanja elastične vpetosti celotne konstrukcije ali posameznih nosilnih elementov v temeljna tla. V tretjem delu naloge je opisan postopek računa elastične vpetosti, prikazan pa je tudi vpliv elastične vpetosti na odziv konstrukcije in njenih elementov

Thesis consists of three indepentent parts which deal with the additions and improvements of the program EAVEK. In the first part two versions of preprocessor for program EAVEK were prepared: interactive preprocessor EAINP and interactive graphical preprocessor EAMODEL (at the level of prototype). Preprocessor EAINP enables interactive processing of all data for program EAVEK. Prototype othe preprocessor EAMODEL enables processing of major part of data for the progran in well organized dialog windows. In the preprocessor EAMODEL also the graphical input of elements and vertical loadind is contained. The program runs under WINDOWS. In the second part a new macroelement for the elastic analysis of multistory shear wall buildings subjected to horizontal loadings is shown (two colinear walls coupled by a cross wall). The theoretical background of the problem and the comparison of results with some other methods of analysis are also presented. Program EAVEK was also extended in order to consider elastic foundations of macroelements orof the whole structure. In the third part a solution procedure and the influence of elastic foundations on response of the structure are described [COBISS.SI-ID 650593]


Tipologija: 2.09 Magistrsko delo
COBISS ID 650593 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56