Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 650849 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok PERUŠ // 2.09 Magistrsko delo
Peter FAJFAR // Mentor pri magistrskih delih
Leto: 1990
Citat: PERUŠ, Iztok. Razširitve in dopolnitve programa SAP84 : magistrska naloga. Ljubljana: [I. Peruš], 1990. 126 str. loč. pag., ilustr.
Povzetek: Naloga je sestavljena iz dveh neodvisnih delov. V prvem delu smo v okviru razširitev programa SAP84 kot samostojen program predstavili interaktivni grafični predprocesor za ravninske okvirne konstrukcije. S procesnimi programije povezan preko posebnih vmesnikov in bo tako del večjega programskega sistema za analizo konstrukcij. Na splošno smo opisali principe pri načrtovanju uporabniških vmesnikov. Natančno smo podali prilagajanje našega programa tem principom in njegovo konkretno izvedbo. V kratkem razdelkusmo na kratko opisali še nekatere probleme in programske rešitve, v zadnjem poglavju pa nova orodja za izdelavo grafičnih predprocesorjev. Kot dopolnitev programa SAP84 smo knjižnico končnih elementov dopolnili z novim (makro)elementom za analizo stenastih konstrukcij. (Makro)element, ki je predstaljen v drugem delu naloge, smo ustrezno priredili in ga verificirali na enostavnih primerih. Z dodatnimi primeri v parametrični študiji smo dokazali ustreznost (makro)elementa za modeliranje poljubnih stenastih konstrukcij v ravnini, medtem ko se je pri analizi stenastih konstrukcij v prostoru pokazalo, da mehanizem za prevzem torzijskih obremenitev ni najboljši

Thesis consist of two idependent parts. In the first part an independent interactive graphics preprocessor for plane frame structures as an extension of program SAP84 was made. The preprocessor is connected with other structuralanalysis programs trough special interfaces and therefore it presents a part of a complex structural analysis system. General principles for designing user interfaces are described and adopted in the program code. The application is explained in details. Some problems, programmers solutions and new toolkits are briefly discussed. The second part contains a descriptionof a new (macro)element for analysis of shear wall structures that was added to the SAP84 finite element library. This (macro)element was modified where necessary and verified using simple examples. A parametric study was used to prove its ability for modelling more complex plane wall structures. To our opinion this (macro)element is not suitable for space wall structures, since the torsional effects are not modelled appropriately [COBISS.SI-ID 650849]
Tipologija: Mentor pri magistrskih delih
COBISS ID 650849 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56