Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 651105 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Komentor pri magistrskih delih
Peter FAJFAR // Mentor pri magistrskih delih
Leto: 1988
Citat: CAPUDER, Franc. Dinamična analiza velikopanelnih sistemov : magistrsko delo. Ljubljana: [F. Capuder], 1988. 1 zv. (loč. pag.), graf. prikazi.
Povzetek: V nalogi predstavljamo računsko študijo velikopanelnih sistemov, s poudarkom na orodjih, ki smo jih razvili oz. osvojili za neelastično analizo. Posebno pozornost smo posvetili izbiri primernega numeričnega postopka. Razvili smo dva matematična modela, ki opisujeta neelastčno dogajanje v stiku in ju vgradili v dopolnjeno verzijo programa DRAIN - 2D2. Razvita matematična modelain osvojeni numerični postopek so omogočili realistično simulacijo neelastičnega odziva velikopanelnega sistema "SCT" in oceno njegove potresne varnosti

A procedure for the inelastic analysis of a large-panel system was developed in the study. Special attention was given to the choice of a suitable numerical procedure. New mathematical models of the hysteretic behaviour of joints, taking into account shear slip and gap opening, were developed and incorporated into the extended version of the DRAIN - 2D2 program. The developed mathematical models and computer routines enabled a realistic simulation of the inelastic response of the "SCT" large-panel buildings to severe earthquakes and the estimation of their seismic safety [COBISS.SI-ID 651105]
Tipologija: Mentor pri magistrskih delih
COBISS ID 651105 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56