Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 677217 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Mentor pri diplomskih delih
Leto: 1998
Citat: TRAJKOVSKI, Sebastian. Računska in eksperimentalna analiza prednapetega nosilca : diplomska naloga. Ljubljana: [S. Trajkovski], 1998. [147] str., pril., graf. prikazi.
Povzetek: V nalogi sta prikazani računska in eksperimentalna analiza prednapetih nosilcev. V okviru računskega dela je predstavljen postopek dimenzioniranja prednapetih betonskih elementov po evropskih predstandardih Eurocode 2, ki obravnava dimenzioniranje betonskih konstrukcij, in Eurocode 1 - 3. del, ki predpisuje prometno obtežbo cestnih premostitvenih objektov. Po evropskih standardih smo preračunali prednapeti nosilec kot osnovni element mostne konstrukcije. Rezultate smo primerjali z originalnim izračunom oziroma obstoječo prakso. Predvideli smo tudi obnašanje (mejna nosilnost, mehanizem porušitve) prednapetih nosilcev med preiskavo

Design and experimental analysis of prestressed concrete beams are presented. First part describes the design process of prestressed concrete beams according to the European pre-standards Eurocode 2 "Design of concrete structures" and Eurocode 1 - part 3 "Basis of design and actions on structures - Traffic loads on bridges". A prestressed beam as a fundamental element of bridge structure has been recalculated according to these standardsand the results were compared to the original design and current codes. Behaviour (ultimate moment capacity, mode of failure) of prestressed concrete beams has been predicted [COBISS.SI-ID 677217]
Tipologija: Mentor pri diplomskih delih
COBISS ID 677217 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56