Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 68455 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1996
Citat: BRANK, Boštjan. Neomejeno velike rotacije v mehaniki konstrukcij = Large rotations in structural mechanics. V: ŠTOK, Boris (ur.). Kuhljevi dnevi '96, Gozd Martuljek, 19.-20. september 1996. Zbornik del. Ljubljana: Slovensko društvo za mehaniko, 1996, str. 257-264.
Povzetek: Neomejeno velike rotacije so pomembne pri dinamiki togih teles, pri velikih deformacijah tankih teles, v nekaterih (posebnih) primerih pa se uporabljajo tudi pri opisu deformiranja tri-dimenzijskih teles. Na lastnosti teoretičnih modelov mehanskih sistemov, in pripadajočih numeričnih aproksimacij, bistveno vpliva način parametrizacije rotacijskega polja. V članku so zbrane nekatere pomembne parametrizacije posebne ortogonalne grupe (rotacijske grupe) in povezave med različnimi tipi parametrov. Podane so pripombe k numerični implementaciji rotacij, ki je kritični del numerične implementacije nelinearnega in/ali časovno odvisnega mehanskega sistema z rotacijami. Na kratko so obravnavane definicije prvega in drugega odvoda funkcionala z rotacijami. Glede na uporabljeno definicijo namreč lahko dobimo popolnoma različne (čeprav ekvivalentne) formulacije

Large rotations play an important role in rigid body dynamics as well as in large deformation models for thin bodies and, in some (particular) cases, three-dimensional solids. Theoretical models and related numerical approximations cruically depend on the type of parametrisation of the rotation field involved. The present paper summarizes some important parametrisations of the special orthogonal group (group of rotations) and provides relations between different types of parameters. Remarks on the numerical implementation of rotations, which is regarded as the central issue of the numerical implementation of the non-linear and/or time dependent mechanical models incorporating large rotations, are given. The definitions of the first and second derivative of the potential with rotations are briefly discussed, since completely different (although equivalent) formulations may be obtained depending on the definition used [COBISS.SI-ID 68455]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 68455 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56