Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 706401 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Matej FISCHINGER // Mentor pri diplomskih delih
Tatjana ISAKOVIĆ // Komentor pri diplomskih delih
Leto: 1999
Citat: PLANINC, Janez. Račun okvirjev z vitkimi stebri po evropskih standardih : diplomska naloga. Ljubljana: [J. Planinc], 1999. 82 str., graf. prikazi.
Povzetek: V nalogi je obravnavano projektiranje armiranobetonskih okvirov, v katerih je vpliv deformacij konstrukcije na notranje sile pomemben. Podan je pregled teorije vitkih stebrov. Opisani so parametri, ki pomembno vplivajo na obnašanje vitkih stebrov, oziroma okvirov z vitkimi stebri. Obravnavane so nekatere izmed metod, ki se uporabljajo za projektiranje takšnih konstrukcij. Podan je konkreten primer računa enega okvira po teoriji drugega reda in sicerv skladu z zahtevami standarda Eurocode 2 (EC2). Tudi stebri in grede tega okvira so dimenzionirani v skladu z določili EC2. Naloga vsebuje dve prilogi s prevodom poglavij EC2, ki se nanašajo na projektiranje konstrukcij, v katerih uklon pomembno vpliva na notranje količine (poglavje 4.3.5. in Priloga 3 v EC2)

This thesis deals with the designing of reinforced frames, in which the impactof the structural deformation on internal forces is of great importance. It presents a survey of slender columns and gives a description of parameters that strongly influence the behaviour of slender columns as well as slender column frames. It deals with some methods which are used for the designing of such structures. A real example of a second-order theory designing model is given in accordance with the Eurocode 2 standard rules. Also the columns and beams of this frame are designed in accordance with EC2 rules. The thesis includes two enclousers with a translation of EC2 chapters that are related to the designing of structures in which the buckling strongly influence the internal quantities (Chapter 4.3.5 and Appendix 3 from EC2) [COBISS.SI-ID 706401]
Tipologija: Komentor pri diplomskih delih
COBISS ID 706401 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56