Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 709729 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok PERUŠ // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1998
Citat: FAJFAR, Peter, PERUŠ, Iztok, ŠKET MOTNIKAR, Barbara. Ocenjevanje potresne nevarnosti, III. faza : raziskovalno-razvojna naloga. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, IKPIR, 1998. 81 str., grafični prikazi, tabele.
Povzetek: Ob analizi zapisov gibanja tal med potresi spomladi 1998 v Posočju se je pokazala potreba po dopolnitvi postopka obdelave akcelerogramov in proučitvi postopka korekcije instrumentalno dobljenih časovnih potekov pospeškov tal. V ta namen je bila opravljena posebna študija, ki je opisana in dokumentirana v tem poročilu. Izdelani so bili pred- in poprocesni programi za program BAP. Predprocesor interaktivno pripravi podatke, dobljene na akcelerografih, v obliki, ki jo lahko prečita program BAP. Poprocesor prepiše rezultate programa BAP v nove datoteke, ki jih nato narišemo s programom MS Excel. Na rezultate korekcije akcelerogramov vpliva več parametrov, od katerih je najpomembnejši tisti, ki določa filter za nizke frekvence. Ta parameter je odvisen od karakteristik gibanja tal. Ne obstajajo splošno sprejeta navodila za njegovo določanje. V okviru naloge smo izdelali parametrično študijo, s katero smo ocenili vrednost tega parametra za uporabo pri korekciji ekcelerogramov, dobljenih med potresi v Posočju. Pravilnost rezultatov, dobljenih s programom BAP, smo preverili tako, da smo rezultate primerjali z rezultati programa SWS, ki ga je izdelal proizvajalec akcelerografov Kinemetrics [COBISS.SI-ID 709729]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 709729 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56