Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 71271 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // 2.08 Doktorska disertacija
Leto: 1994
Citat: BRANK, Boštjan. Velike deformacije lupin pri nelinearnih materialnih modelih : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Brank], 1994. [2], II, 201 str., ilustr.
Povzetek: V delu je predstavljena geometrijsko in materialno nelinearna teorija lupin, ki velja za neomejeno velike pomike in rotacije lupine. Izpeljana je iz tridimenzionalne teorije s pomočjo predpostavke o linearnem poteku pomikov po debelini. S poenostavitvijo členov, ki opisujejo geometrijo, dobimo model, ki je primeren za tanke lupine. Zasuk smernika lupine je opisan na dva načina: z dvema Eulerjevima kotoma in z rotacijskim vektorjem, ki je lastni vektor zasuka. Geometrijsko nelinearni model je razširjen z vključitvijo nekaterih nelinearnih materialov. Obravnavamo hiperelastične snovi Ogdenovega tipa, elastoplastične snovi in materiale, katerih lastnosti se po debelini lupine spreminjajo. Slednji lahko vključujejo elastične snovi z različno stopnjo ortotropnosti, kar je tipično za kompozite, ki so ojačani z vlakni. Posebna pozornost je namenjena natančni linearizaciji kinematike in materialnih modelov. Pri reševanju nelinearnih enačb z Newto-Raphsonovo metodo imajo zaradi tega algoritmi kvadratično konvergenco v bližini rešitve. S tem dobimo učinkovit model, ki je primeren za analizo hiperelastičnih, elastoplastičnih in kompozitnih lupin.

A geometrically and materially non-linear shell theory, valid for arbitrary large displacements and rotations, is presented in this thesis. The theory is developed from the three dimensional continuum theory using standard assumption on the displacement field. A model for this shells is obtained by approximating terms describing the shell geometry. A rotation of the shell director is described either by two Euler angles or by a rotation vector, which is an eigenvector of the rotation. The geometrically non-linear approach is extended in order to include non-linear material behaviour. A hyperelastic Ogden-type and elasto-plastic constitutive laws are considered as well as materials with through-thickness variable material properties. The latter may include elastic materials with varied degree of orthotropy, which is typical for fibre reinforced composites. Special attention is paid to the consistent linearization of the shell kinematics and material models in order to obtain quadratic rate of asymptotic convergence within the Newton-Raphson solution method. Thus, an efficient model suitable for an analysis of hyperelasatic, elasto-plastic and multilayered composite shells is attained [COBISS.SI-ID 71271]


Tipologija: 2.08 Doktorska disertacija
COBISS ID 71271 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56