Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 72921088 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Janez REFLAK // 1.04 Strokovni članek
Leto: 1995
Citat: OŠTIR, Vlado, REFLAK, Janez. Vpliv podajnosti linijskih podpor na notranje statične veličine v ploščah in v nosilcih. Gradb. vestn., januar-februar-marec 1995, let. 44, št. 1/2/3, str. 20-24.
Povzetek: V prispevku je prikazan vpliv podajnosti linijskih podpor na notranje statične veličine v ploščah in nosilcih. S pomočjo linearno elastične analize z metodo končnih elementov smo analizirali primere z različno togimi linijskimi nosilci v sredini plošče in na njenem robu ter ugotovili, da togost podajnih linijskih nosilcev bistveno vpliva na potek notranjih statičnih veličin v ploščah in v nosilcih.

The paper presents the influence of flexibility of lineal supports on internal forces in plates and girders. The linear elastic analysis of reinforced concrete plates with the help the finite element method has been used. Considering the stiffness of more flexible lineal supports, more economically cross section design of plates and girders near the support has been reached. [COBISS.SI-ID 72921088]
Tipologija: 1.04 Strokovni članek
COBISS ID 72921088 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56