Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 733799 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok PERUŠ // 2.13 Elaborat, predštudija, študija
Leto: 2002
Citat: LUTMAN, Marjana, PERUŠ, Iztok. Ocena potresne ogroženosti 12 objektov v LEK d.d. : poročilo in priloge. Ljubljana: Zavod za gradbeništvo Slovenije, 2002. 226 str. (2 zv.), ilustr.
Povzetek: Potresna odpornost 12 objektov Lek, večinoma z armiranobetonsko, nekateri pa z jekleno nosilno konstrukcijo, je bila ocenjena po približni računski metodi. Pri tem je bil upoštevan mehanizem glede na vrsto nosilne konstrukcije (okvirna, stenasta, mešana, paličje ali konzolni elementi) in višina objekta. Upoštevani so bili razpoložljivi podatki o dimenzijah nosilne konstrukcije, projektni kvaliteti vgrajenih materialov ter projektni količini in razporeditvi armature. Potresna odpornost šibkejše smeri je bila primerjana s pričakovano potresno obtežbo po Eurocode 8 in Pravilniku o tehničnih normativih za grafditev objektov visoke gradnje na seizmičnih območjih. [COBISS.SI-ID 733799]
Tipologija: 2.13 Elaborat, predštudija, študija
COBISS ID 733799 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56