Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 739687 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Iztok PERUŠ // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2002
Citat: LUTMAN, Marjana, PERUŠ, Iztok, TOMAŽEVIČ, Miha. Parametric approach to seismic vulnerability evaluation of existing buildings. V: The Twelfth European Conference on Earthquake Engineering : 9-13 September 2002, London. Amsterdam [etc.]: Elsevier, 2002, 10 str., ilustr.
Povzetek: New parametric approach for the assessment of seismic vulnerability of existing buildings has been developed, based on the previously collected parameters of seismic resistance of existing masonry buildings. Using this methodology, the seismic resistance of several fire stations in the area of Ljubljana has been estimated. Mechanical properties of materials, amount and distribution of structural elements, weight of the building and eccentricity level, as well as the amount of cracks and other damage, were used as the input parameters. The main output parameter was the seismic resistance coeffiecient for the weakest direction of the structure, while the maximum effective ground acceleration or maximum seismic coefficient, which the building under consideration can resist, have been determined by taking into consideration either Eurocode 8 or National Seismic Code seismic resistance verification procedures, respectively.

Razvita je bila nova metoda za ocenjevanje potresne ranljivosti stavb, na osnovi predhodno zbranih parametrov potresne odpornosti obstoječih stavb. S pomočjo te metode je bila ocenjena potresna odpornost gasilskih domov v mestni občini Ljubljana. Vhodni parametri metode so: mehanske lastnosti gradiv, količina in razporeditev nosilnih elementov ter teža in stanje objekta. Glavni izhodni parameter je koeficient potresne odpornosti šibkejše smeri. Na podlagi tega so bili izvrednoteni maksimalni pospešek temeljnih tal, ki ga objekt prenese (za kontrolo po Eurocode 8) ter maksimalni seizmični koeficient, ki ga objekt prenese (za kontrolo po Pravilniku o tehničnih normativih za graditev objektov visoke gradnje na seizmičnih območjih). [COBISS.SI-ID 739687]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 739687 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56