Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 754529 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 1999
Citat: BRANK, Boštjan, IBRAHIMBEGOVIĆ, Adnan. Rotacijski parametri v mehaniki gladkih lupin : eksponentna preslikava in Rodriguesova formula = Rotational parameters in smooth shell mechanics : exponential mapping and Rodrigues formula. V: ŠTOK, Boris (ur.). Kuhljevi dnevi '99, Zemono, 30. september-1. oktober 1999. Zbornik del. Ljubljana: Slovensko društvo za mehaniko, 1999, str. 95-102, graf. prikazi.
Povzetek: Podane so možne parametrizacije neomejeno velikih rotacij v nelinearni mehaniki gladkih lupin, če se za opis rotacij uporabi ali eksponentna preslikava ali pa Rodriguesova formula. Ti parametri predstavljajo rotacijske prostostne stopnje pri aproksimaciji modelov lupin s končnimi elementi. Povezave med posameznimi rotacijskimi parametri so prikazane v obliki komutativnih diagramov

Possible parametrizations of large rotations in nonlinear mechanics of smooth shells, when using either the exponential mapping or the Rodrigues formula, are summarized in this work. Those parameters become rotational degrees of freedom in the approximation of shell models by finite elements. The mutual relationship between the rotational parameters is provided in commutative diagrams [COBISS.SI-ID 754529]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 754529 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56