Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 77409 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1996
Citat: FAJFAR, Peter, ZADNIK, Branko. Strokovne podlage za pravilnik o seizmološkem monitoringu velikih pregrad : raziskovalno-razvojna naloga : pogodba št. 2517-96-04FG-2. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalištvo, 1996. 71 f., graf. prikazi.
Povzetek: Študija obravnava tematiko, ki bo služila za izdajo Pravilnika o seizmološkem monitoringu velikih pregrad. S preverbo tuje in trenutno pri nas veljavne zakonodaje in prakse ter z upoštevanjem tujih izkušenj so predlagana izhodišča za novo slovensko zakonodajo, ki bo opredelila sistem potresnega opazovanja pregradnih objektov. Seizmooški monitoring pregradnih objektov je izredno pomemben del tudi pri presoji varnosti obstoječih pregradnih objektov in/ali potresne aktivnosti področij, v katerih se le-ti nahajajo. Poleg ozko tematsko obdelanega pregleda slovenskih velikih pregrad so v posameznih poglavjih obdelani osnovni principi izvedbe seizmološkega monitoringa, vključno z njegovim vklapljanjem v ostale sisteme opazovanja pregradnega objekta. Obdelane so potrebne tehnične lastnosti seizmološke opreme in osnovni principi izbora mest za njeno postavitev. V prilogi je podan tudi predlog besedila Pravilnika o tehničnih normativih za seizmološki monitoring velikih pregrad. [COBISS.SI-ID 77409]
Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 77409 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56