Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 84577 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.01 Izvirni znanstveni članek
Leto: 1995
Citat: FAJFAR, Peter. Nova metoda za ocenjevanje potresne varnosti in poškodovanosti konstrukcij. Gradb. vestn., 1995, let. 44, št. 4/5/6, str. 88-93, graf. prikazi.
Povzetek: Prišel je čas, ko bo treba obstoječo metodologijo za projektiranje novih objektov na potresnih območjih in za ocenjevanje potresne varnosti obstoječih objektov, ki temelji na elastični analizi, zamenjati z novo metodologijo, ki uporablja nelinearno statično analizo in nelinearne spektre odziva. V članku so na kratko prikazani stanje in trendi razvoja v svetu ter raziskave pri nas. Opisana je nova metoda, razvita v IKPIRu, ki bi lahko postala sestavni del nove metodologije, in prikazan je primer njene uporabe.

The time has come to introduce a new sismic design methodology, based on inelastic static analysis and inelastic response spectra, instead of the established method for seismic design and evaluation, based on the elastic analysis. The state-of-the-art and development trends in the world as well as research in Slovenia are presented. The method, developed at the Institute of Structural and Earthquake Engineering in Ljubljana, which could be a part of the new methodology, is described and an example of the application is given. [COBISS.SI-ID 84577]
Tipologija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
COBISS ID 84577 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56