Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 8818521 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Andrej VITEK // 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
Leto: 1988
Citat: PETEK, Peter, VITEK, Andrej. Numerična in računalniška matematika. Del 7, Iteracije racionalnih funkcij v kompleksnem, (Matematika, št. 215). Ljubljana: Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko, 1988. 63 str., graf. prikazi.
Povzetek: Iteracijo kvadratnih funkcij v kompleksnem klasificira Mandelbrotova množica, ki vsebuje vrednosti parametra, za katere je Juliajeva množica povezana. Ustrezno diferenčno enačbo lahko rešimo elementarno le v dveh primerih, za druge vrednosti parametra definiramo nove analitične funkcije in z njimi izrazimo člene zaporedja. Podobno storimo pri Cayleyevem problemu, Newtonovem zaporedju za kubični koren.

Iteration of quadratic functions in complex plane is classified by the Mandelbrot set, comprising the values of parameter for which the Julia set is connected. The appearing difference equation can be solved elementary but in two cases. For other values of the parameter, new analytic functions are defined to express the terms of the sequence. Similar procedure is applied for the Cayley problem, arising from the Newton sequence for the third root. [COBISS.SI-ID 8818521]


Tipologija: 2.12 Poročilo o razvojno-raziskovalni nalogi
COBISS ID 8818521 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57