Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 90977 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Peter FAJFAR // 1.07 Objavljeno vabljeno predavanje na strokovni konferenci
Leto: 1995
Citat: FAJFAR, Peter. Eurocode 8 : splošno in analiza. V: FISCHINGER, Matej (ur.). Zbornik seminarja Uvajanje sodobnih evropskih standardov "Eurocode" v Sloveniji, v Postojni, septembra 1995 : ob 100-letnici potresnega inženirstva na Slovenskem. Ljubljana: Slovensko društvo za potresno inženirstvo: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo, 1996, str. 151-176.
Povzetek: V prispevku so opisane glavne značilnosti tistih delov novega evropskega (pred)standarda za projektiranje konstrukcij na potresnih področjih Eurocode 8, ki zadevajo splošne principe, potresno obtežbo in postopke računa za konstrukcije stavb in mostov. V celoti sta zajeta dela 1.1 in 1.2 deloma pa dela 1.3 in 2. Prikazana je tudi primerjava projektnih potresnih sil za tipično armiranobetonsko stavbo po Eurocode 8 in po obstopječih predpisih.

The main of this paper is to present the new European prestandard on the field geotechnical engineering and its comparison with the existing, still valid standards in the Republic of Slovenija. [COBISS.SI-ID 90977]
Tipologija: 1.07 Objavljeno vabljeno predavanje na strokovni konferenci
COBISS ID 90977 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57