Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 9904662 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2005
Citat: KEGL, Marko, BRANK, Boštjan, OBLAK, Maks. Optimiranje oblike uklonsko občutljivih ploskovnih konstrukcij. V: KORELC, Jože (ur.), ZUPAN, Dejan (ur.). Kuhljevi dnevi 2005, Podčetrtek, 22.-23. september 2005. Zbornik del. Ljubljana: Slovensko društvo za mehaniko, 2005, str. 127-134.
Povzetek: Predstavljen je pristop k optimiranju oblike nelinearnih, elastičnih, statično obremenjenih, ploskovnih konstrukcij, ki so občutljive na uklon. Omogočeno je optimiranje gladkih lupin, kot tudi ojačanih lupin (ojačitve imajo lahko obliko paličja). Za parametrizacijo oblike konstrukcije se uporabi prostorski projektni element; ta je povezan z mrežo končnih elementov preko vozliščnih geometrijskih podatkov. Med nelinearno analizo odziva se ocenjuje nivo kritične (uklonske) obtežbe, tako da se analizo vedno konča v podkritičnem območju. Odvodi, ki se uporabljajo pri občutljivostni analizi, so izpeljani v zaključeni obliki s pomočjo sistema za avtomatično in simbolično odvajanje AceGen. Za optimizacijo je uporabljena gradientna konveksna aproksimativna metoda matematičncga programiranja. Prikazan je numerični primer.

Shape optimal design of non-linear elastic buckling-sensitive shell-like structures under static loading is presented. The structure that is optimized may be either a smooth shell or a stiffened shell (stiffener may be of a form of a truss). A body-like design element is used for shape parametrization of the structure; it is linked to the finite element mesh through the nodal geometric data. During the nonlinear response analysis the critical (buckling) load is estimated in order to complete an analysis in the pre-critical regime. Derivatives needed for the sensitivity analysis are obtained explicitly by using AccGen system for automatic and symbolic derivation. The optimization process relies on a gradient-based convex approximation method of mathematical programming. An illustrative numerical example is presented. [COBISS.SI-ID 9904662]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 9904662 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:57