Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: BIBLIOGRAFIJE: COBISS-ID: 995943 Ljubljana,  

 

Avtorstvo: Boštjan BRANK // 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
Leto: 2004
Citat: REBEC, Andrej, PLEŠEC, Primož, BOHINC, Uroš, BRANK, Boštjan. Toplotna analiza konstrukcije naftnega rezervoarja v primeru požara bližnjega rezervoarja = Thermal analysis of an oil container in case of fire accident at a nearby container. V: KORELC, Jože (ur.), ZUPAN, Dejan (ur.). Kuhljevi dnevi 2004, Otočec, 30. september - 1. oktober 2004. Zbornik del. Ljubljana: Slovensko društvo za mehaniko, 2004, str. 237-244, graf. prikazi.
Povzetek: Opisujemo modeliranje prenosa toplote od gorečega naftnega rezervoarja do in po sosednjem, nepoškodovanem rezervoarju. Hipotetično predpostavimo takšen dogodek v skladišču naftnih rezervoarjev v Srminu pri Luki Koper. Plamen požara modeliramo kot sivo telo, ki difuzno seva v okolico. Ob upoštevanju absorptivnosti zraka, vidnostnih faktorjev in absorptivnosti materiala rezervoarja, izračunamo časovno odvisni toplotni tok, ki prihaja v sosednji rezervoar zaradi požara. Za izračun prenosa toplote po konstrukciji rezervoarja uporabimo komercialni računalniški program: časovna diskretizacija enačb se naredi s končnimi diferencami, prostorska pa z lupinastimi končnimi elementi. Prikazani so nekateri rezultati parametrične študije: toplotno stanje v sosednjem rezervoarju je bilo namreč analizirano pri različnih hitrostih vetra, medsebojnih oddaljenostih obeh rezervoarjev in polnosti nepoškodovanega rezervoarja.

Modeling of heat transfer from an oil container in fire towards and across a neighbour undamaged container is presented. Hipotetically we assume such an accident in a container storage in Srmih at Luka Koper Port. The flame body is modelled as a gray body, which radiates diffussively into surroundings. By taking into account air absorptivity, view factors and absorptivity of material of the container, a heat flux absorbed by the neighbour container is calculated. To analyse a heat transfer accross the container a commercial computer programme is used: temporal discretization of equations is performed by finite diferences and the spatial discretization is performed by shell finite elements. Some results of a parametric study are presented, since thermal state in the neighbour container was analysed with respect to varied wind velocity, distance between the two containers and fillness of the neighbour undamaged container. [COBISS.SI-ID 995943]
Tipologija: 1.08 Objavljeno predavanje na znanstveni konferenci
COBISS ID 995943 Polni zapis iz sistema COBISS
Vpisal 2009/06/10 11:56