Untitled Document
Kontakt | Prijava
IKPIR: PREDSTAVITEV: 2. RAZISKAVE Ljubljana,  

 

Zahtevnejše študije mostov
Konstrukcije - Nelinearna numerična analiza
Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo
Uvajanje standardov Eurocode 8 (1994-2001)
Konstrukcije - Računalniško projektiranje konstrukcij
Potresno inženirstvo

Potresno inženirstvo je veda, ki se ukvarja z vplivom potresa na gradbene objekte in opremo ter proučuje njihovo odpornost proti potresom. Reševanje problemov s področja potresnega inženirstva zahteva interdisciplinarni pristop, pri čemer so najbolj pomembna znanja s področja teorije konstrukcij in konstruktorstva, posebno tesna pa je povezava z inženirsko seizmologijo. Pod vplivom potresa pride do nelinearnih cikličnih deformacij konstrukcij, zato zahteva potresno inženirstvo dobro poznavanje obnašanja materialov in konstrukcij do meje njihove nosilnosti in deformabilnosti. Iz tega razloga je potresno inženirstvo veda, ki utira pot k napredku na področju gradbenih konstrukcij.

Raziskave na področju potresnega inženirstva se odvijajo od samega začetka delovanja IKPIR-a. Najprej so bile omejene na elastično analizo konstrukcij stavb. Kot rezultat tega dela je nastal znani program EAVEK, ki je še danes, v nekoliko dopolnjeni in spremenjeni obliki, nepogrešljivo orodje pri projektiranju konstrukcij stavb. Kasneje se je področje raziskav razširilo na nelinearno analizo konstrukcij stavb, neelastične spektre odziva, določanje potresnih obremenitev, energijske metode, predpise o potresno odporni gradnji, metodologije potresno odpornega projektiranja, analizo in projektiranje mostov ter računalniška orodja za podporo potresno odpornemu projektiranju.

Raziskovalci IKPIR-a so se uveljavili doma in se dejavno vključili v svetovne tokove razvoja potresnega inženirstva, pri čemer dosegajo mednarodno odmevne rezultate. O tem pričajo številni članki v mednarodnih revijah, vabila na položaj gostujočih profesorjev in za predavanja na najbolj znanih tujih univerzah (med njimi Univerza v Stanfordu, McMaster Univerza v Hamiltonu, ETH v Zürichu, Technion v Haifi, Tsinghua Univerza v Pekingu) in na mednarodnih konferencah, članstva v uredniških odborih mednarodnih revij (med njimi Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Journal of Earthquake Engineering) in v znanstvenih odborih mednarodnih konferenc, članstva v delovnih skupinah mednarodnih strokovnih organizacij in mednarodnih uradov za standardizacijo ter številna domača in tuja priznanja (med njimi članstvo v SAZU in najpomembnejša državno nagrada za raziskovalno delo).

Raziskovalci IKPIRa so bili in so vključeni v številne bilateralne in multilateralne mednarodne projekte, med katerimi so najpomembnejši skupni projekti z univerzama v Berkeleyu in Stanfordu v ZDA in s Tokijsko univerzo ter projekti, ki jih v okviru INCO-Copernicus programa, TEMPUS programa in 5.okvirnega programa financira Evropska unija. Zelo odmevna sta bili mednarodni delavnici, ki ju je IKPIR organiziral skupaj z Univerzo v Stanfordu na Bledu leta 1992 in leta 1997, katerih so se udeležili najvidnejši znanstveniki in strokovnjaki s področja potresnega inženirstva iz celega sveta. Raziskovalna skupina ima formalne ali neformalne stike z večino pomembnih centrov za potresno inženirstvo v svetu.

Raziskovalna skupina hkrati s temeljnimi raziskavami opravlja tudi aplikativne in razvojne raziskave, rezultate pa v obliki predpisov, seminarjev, razvojnih projektov ter prek mladih raziskovalcev in študentov uspešno prenaša v prakso.

Nazaj na predhodni dokument | Nazaj na uvodno stran | Nazaj na vrh dokumenta